Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden


 1. Van zodra de koper een order plaatst bij Wuloplant, aanvaardt hij/zij onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. De koper kan in geen geval een beroep doen op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud.
 3. Een order, zelfs door tussenkomst van een derde, wordt door Wuloplant slechts bindend geacht na schriftelijke bevestiging van de ontvangen order. De afgifte van een proforma rekening geldt niet als schriftelijke bevestiging.
 4. Een order kan door Wuloplant geannuleerd worden zonder enige schadevergoeding, zelfs nadat het schriftelijk bevestigd werd:
  • indien de koper een vroegere verbintenis niet is nagekomen;
  • indien de ingewonnen inlichtingen niet bevredigend worden geacht door Wuloplant
  • indien het overmacht of misgewas betreft
   • Worden als overmacht aanzien: oorlog, staking, opstand, muiterij, ongunstige klimatologische omstandigheden of vooruitzichten en alle omstandigheden die een normale levering en/of verzending van de goederen beletten.
 5. Indien de koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij/zij verplicht de verloren handelswinst, forfaitair geschat op 20% van het geannuleerde bedrag, te vergoeden aan Wuloplant.
 6. De prijzen worden bepaald in EURO, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De prijzen zijn onder voorbehoud.
 7. Verdere groei en bloei van de verkochte en geleverde planten worden niet gegarandeerd. Het fytosanitair getuigschrift, afgeleverd door de Belgische Dienst voor Plantenbescherming is geldig onder beide partijen, zelfs indien de diensten van het land van bestemming dit afkeurt.
 8. Indien de levering van de bestelde en bevestigde soorten en maten niet kan worden geleverd, behoudt Wuloplant zicht het recht de gevraagde planten te vervangen door de dichtst benaderende types, behoudens anders overeengekomen.
 9. De goederen worden geacht aanvaard te worden op de verkoopssite van Wuloplant. De volledige verzendingsinlichtingen worden verstrekt met het order. Indien de koper geen of onvolledige onderrichtingen met zijn order verstrekt heeft, geschiedt de verzending naar best vermogen in het belang van de koper.
 10. De verpakkingskosten en andere kosten worden aangerekend tegen kostprijs en tegen rembours genomen. Verzending: De goederen reizen voor rekening en gevaar van de koper. Ze worden slechts verzekerd, hetzij tegen gewone transportrisico's, hetzij tegen "ALL RISKS" (zoals omschreven in de verzekeringspolis), op uitdrukkelijke vraag van de koper en op zijn kosten, voor zover de verzekeringsorder aanvaardt wordt door een plaatselijke verzekeringsmaatschappij.
 11. Klachten: In geval van transportschade moet de koper, onmiddellijk na de aankomst der goederen, de vervoerder en de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte brengen via een bevoegd averijagent. Andere klachten kunnen slechts in aanmerking komen, wanneer ze uiterlijk acht dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven ingezonden worden.
 12. Betalingen: De facturen zijn betaalbaar te Kalken, netto zonder korting, hetzij rembours, hetzij tegen onherroepelijk bevestigd documentair krediet, hetzij anders overeengekomen. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke overeenkomst zal de betaling dertig dagen na factuurdatum, netto zonder korting, moeten geschieden. Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder aanmaning, een interest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies ontstaan door de laattijdigheid. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, zal het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EURO, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten.
 13. Rechterlijke bevoegdheid: De Rechtbanken van GENT zijn bevoegd tot het beslechten van alle geschillen. De verkoper behoudt het recht het geschil te brengen voor de Rechtbank van de woonplaats van de koper of van een andere plaats die door de wet toegelaten is.
 14. Wissels: De verkoper is gerechtigd wissel te trekken op de koper. Het trekken van wissel doet geen schuldhernieuwing ontstaan en er wordt hierdoor niet afgeweken van onderhavige verkoopsvoorwaarden.
 15. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. Ingeval gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid omtrent betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beŽindigen en/of de geleverde goederen terstond terug te halen, indien de koper niet binnen de 14 dagen na sommatie of ingebrekestelling, zekerheid tot betaling heeft verschaft.